metting_3_person-280x190

Majątek rodzinny a działalność biznesowa

Jak oddzielić majątek rodzinny od majątku zaangażowanego w działalność gospodarczą i zabezpieczyć majątek rodzinny przed skutkami niepowodzeń biznesowych?

Stara zasada biznesowej ostrożności przestrzega przed wkładaniem wszystkich jajek do jednego koszyka. Szczególnego znaczenia nabiera ona w kontekście ryzyk, jakie dla gromadzonego przez pokolenia majątku rodzinnego generuje działalność gospodarcza. Nagłe załamanie rynku, nieprzewidywalne działania władz państwowych, niewypłacalność kluczowego kontrahenta – to tylko przykładowe sytuacje prowadzące wprost do bankructwa firmy.

Odpowiedzialny przedsiębiorca powinien z jednej strony z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość, z drugiej zaś zabezpieczyć siebie samego i swoją rodzinę przed skutkami najbardziej niefortunnych zdarzeń.

Aby zminimalizować wpływ ewentualnych biznesowych niepowodzeń na sytuację majątkową rodziny, w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien rozważyć, czy forma prawna, w jakiej prowadzi swoją firmę zapewnia ochronę majątku rodzinnego. Spośród dostępnych na gruncie kodeksu spółek handlowych rozwiązań powinien wybrać taką, która gwarantuje wyłączenie, lub ograniczenie osobistej odpowiedzialności za długi firmy, a jednocześnie odpowiada indywidualnym potrzebom, skali i przedmiotowi prowadzonej działalności. Czasem będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, innym razem spółka komandytowa (z możliwym udziałem spółki z o.o.), jeszcze innym struktura zbudowana z kilku podmiotów.

Następnie przedsiębiorca powinien przyjąć właściwą politykę w zakresie udzielania kontrahentom osobistych i majątkowych zabezpieczeń (np. poręczeń) zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą. Nieprzemyślane działania w tym zakresie z powodzeniem zniweczą wszelkie ochronne właściwości najlepiej skonstruowanych struktur.

W dalszej kolejności przedsiębiorca powinien poznać i bezwzględnie wypełniać obowiązki, jakie ciążą na nim w związku z ewentualnym członkostwem w organach spółek. Zaniedbanie w tym zakresie (np. niezgłoszenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości) może skutkować osobistą odpowiedzialnością za długi firmy, a w niektórych sytuacjach nawet odpowiedzialnością karną, lub orzeczeniem zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.